Privacyverklaring

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING VV SLEEN
Jouw privacy is voor VV Sleen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met gegevens die we over jou te weten komen.

VERWERKEN GEGEVENS
Deze website is in beheer van Voetbalvereniging Sleen (“VV Sleen”). Als je deze website bezoekt kan het zijn dat VV Sleen gegevens van je verwerkt. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten, formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de VV Sleen je privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Volgens de wet mogen Persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor duidelijk omschreven en rechtmatig doel. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van VV Sleen uit:

a) een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen;
b) de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene;
c) het uitvoeren van een contract met een betrokkene;
d) het voldoen aan een wettelijke plicht.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, via de website of in onze administraties:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Legitimatienummer
  • IBAN
  • Pasfoto
 

BIJZONDER EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Voetbalvereniging Sleen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@vvsleen.nldan zullen wij deze informatie verwijderen.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Voetbalvereniging Sleen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
Verzenden van onze nieuwsbrief
Organisatie en communicatie rond teamindelingen
Vermelding naam van leden op teampagina’s en/of activiteiten op de website www.vvsleen.nl
Indien persoonsgegevens worden gepubliceerd die je liever niet op de website getoond wil zien neem dan contact met ons op via secretariaat@vvsleen.nldan verwijderen wij deze informatie.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Voetbalvereniging Sleen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Voetbalvereniging Sleen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv t.b.v. contributie inning), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voetbalvereniging Sleen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEELDRECHT
Tijdens de trainingen, wedstrijden en voetbal gerelateerde activiteiten bij/van VV Sleen worden/kunnen regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van VV Sleen, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website VV Sleen verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via secretariaat@vvsleen.nl kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de persoon niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op de website ten behoeve van teamidentificatie.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK (COOKIES)
Voetbalvereniging Sleen gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

We gebruiken Matomo Analytics. De informatie die Matomo verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar leden@vvsleen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken (tip: Je kunt hiervoor de KopieId app van de overheid gebruiken). Dit ter bescherming van je privacy. Voetbalvereniging Sleen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Voetbalvereniging Sleen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@vvsleen.nl

Voetbalvereniging Sleen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Gegevens worden verwerkt via een beveiligde verbinding
Met leveranciers van applicaties die worden gebruikt om je gegevens te verwerken zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten
Het aantal personen dat toegang heeft tot je gegevens is beperkt tot diegenen voor wie het noodzakelijk is in de uitvoering van hun functie
Vrijwilligers die voor hun functioneren binnen VV Sleen werken met persoonsgegevens worden geïnstrueerd hoe ze op een goede en veilige manier met persoonsgegevens om kunnen gaan en zij krijgen hiertoe de middelen tot hun beschikking.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. VV Sleen aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacybeleid.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
VV Sleen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ben je van mening dat er zaken ontbreken of niet correct zijn in deze verklaring? Neem dan contact op met secretariaat@vvsleen.nl

Sleen, augustus 2018