Nieuws


Verslag algemene ledenvergadering 2020

 

Verslag Algemene Ledenvergadering
vv Sleen vrijdag 26 november 2020

 

 • Opening

Voorzitter Evert Klasen opent deze, vanwege de Corona-perikelen, toch wel bijzondere ledenvergadering.  Hij verzoekt elke aanwezige de 1.5-meter in acht te nemen.

Alvorens de vergadering te beginnen, wil de voorzitter toch nog wel even een paar dingen benoemen. Allereerst een compliment richting de seniorentrainers Wout Feijen en Esra Philips. In de periode dat hoofdtrainer Bart Otten wat minder aanwezig was, hebben zij de voortgang goed opgepakt en ook nu, in deze Corona-tijd, laten ze zien dat ze ondanks alles zoveel mogelijk willen doortrainen. Ook compliment naar alle vrijwilligers voor de geleverde inzet. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Albert Cremers, Henk Lanting en Michel v. Everdingen.

De officiële opening van het sport- en speelterrein is zeer geslaagd geweest en achteraf kun je de vraag stellen of alles wel Coronaproof was. De organisatie heeft geprobeerd om wel alles zo goed mogelijk na te leven.

Afsluiten wil Evert toch met een negatief aspect, wat hem als voorzitter toch wel even van het hart moet: het bewust met een auto op veld 3 gaan rijden doet pijn, omdat je er met elkaar van alles aan doet om de accommodatie zo goed mogelijk te onderhouden. Extra pijnlijk is het om dan ook nog te vernemen dat er eigen leden bij zijn geweest.

 

 • Ingekomen stukken

Afmelding van: Alex Witting, Erik Bos, Lars Bos, Gertjan Cremers en oud-voorzitter en tevens erelid van de vereniging Willem Wiegers. Willem wenst ons een goede vergadering en wil het bestuur een compliment geven betreffende het besturen van de club in deze toch wel lastige periode.

 

 • Notulen vorige vergadering

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

 

 • Mededelingen
 • Haspel gekocht om de velden te beregenen: goede investering. Velden liggen er goed bij en het hoofdveld zal mogelijk vanaf de herstart v.d. competitie kunnen worden bespeeld. Ook een andere gazonmaaier aangeschaft: bij het onderhoud van de velden door Mulder blijft er te veel liggen en de groenploeg moet m.n. achter de doelen en op de taluds zelf maaien
 • Een compleet nieuw terras is aangelegd voor en rondom de kantine. Dank aan de vele vrijwilligers voor hun hulp. Het ziet er alles bij elkaar nu zeer gezellig uit. Morgen wordt er nog een beukenhaag geplaatst om het sport- en speelterrein.
 • Compliment naar de kantinecommissie. Er is een prima omzet gedraaid, weinig derving. Veel leuke activiteiten georganiseerd en het werken met vast barpersoneel voelt voor de leden vertrouwd aan. Ook doordat er nu gepind kan worden, geeft een “boost” aan de inkomsten. Heel jammer dat het seizoen zo abrupt moest worden beëindigd.

 

 

 

 

 

 • Ook zeer geweldig en veelbelovend is de start geweest van de nieuwe sponsorcommissie. Chris geeft even aan wat de SC tot nu toe heeft gedaan. Eerst alles geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt en vervolgens geprobeerd nieuwe sponsors binnen te halen. Werken met een draaiboek, zodat bij een wisseling van de wacht de continuïteit blijft gewaarborgd.
 • Jaarverslag secretaris

       Geen opmerkingen

 

 • Jaarverslag jeugdcommissie (niet ter inzage op de vergadering)

Er wordt niet meer gewerkt met een jeugdbestuur, maar met een jeugdcommissie. Voor wat betreft het maken van een jaarverslag zijn er geen afspraken gemaakt.

 

 • Verslag kascommissie

Eddie Kiers is aftredend en neemt het woord: financiele huishouding goed uitgevoerd door Michel en Ferdi. Voorstel tot decharge, vergadering akkoord.

Kascommissie seizoen ’20-’21: Myron van Wijk + Jans Hilbrands. (res.: R. Otten sr.)

Evert bedankt de kascommissie en de financiële mensen voor hun inzet.

 

 • Financieel jaarverslag.

Penningmeester Michel neemt het woord: dank aan Ferdi Berends voor de boekhouding. Voor wat betreft het sport- en speelterrein ziet het er allemaal goed uit en de verwachting is dat het RVO (rijk) alles binnenkort goedkeurt.

Voor de vereniging is het een raar jaar geweest, maar uiteindelijk kunnen we afsluiten met een minimaal verlies van €1.000.—Contributies iets minder binnengekomen dan begroot, dit seizoen verhoging van  €10.—voor de seniorleden. Vanuit de gemeente is er maar voor 2 velden (i.p.v. de begrote 3 velden) een onderhoudsbijdrage overgemaakt. Dat scheelt  €6.000. –. Vanuit de overheid  €4.000,– Corona-subsidie ontvangen. De kantine heeft met een zeer goede marge gewerkt. Sponsorbijdrage van AH betreffende seizoen ’19-’20 zijn we misgelopen. Daarentegen van Engie een prima bijdrage. Opleidingskosten die we als vereniging kwijt zijn, verdienen we dubbel en dwars terug door nu te werken met hoofdtrainers uit eigen kweekvijver.

De balanscijfers zien er misschien wat chaotisch uit. Lening van stichting de Balpen in een keer afgelost. Bedrag komt in onderhoudsfonds sport- en speelterrein (dit is niet alleen van de voetbal, ook v.d. andere verenigingen)

Afsluitend geeft Michel aan dat hij de als penningmeester de vereniging verlaat met meer geld op de bank, dan toen hij binnenkwam.

 

 • Speerpunten 2020-2021
 • Onderhoud en aanpassing accommodatie gaat door. Veld 2 en het trainingsveld staan komend voorjaar op de nominatie voor groot onderhoud.
 • Sport- en preventieakkoord gem. Coevorden. Vv Sleen is als actief deelnemer bezig om d.m.v. het organiseren van (nieuwe) activiteiten de inwoners van Coevorden gezond te krijgen.
 • Ledenbehoud

 

 • PAUZE

 

 

 

 

 • Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar: Aly de Vries. Aly wordt herkozen.
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Michel van Everdingen

Evert wil namens iedereen van de club Michel bedanken voor zijn geweldige inbreng. Diep respect voor zijn bijdrage aan het tot stand brengen van het sport- en speelterrein, zekers ook omdat hij daardoor zijn bestuurswerkzaamheden nog met een jaar verlengde.

In het verlengde van het afscheid van Michel wordt ook afscheid genomen van Ferdi Berends als boekhouder. Ook Ferdi zijn we zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het financiële wel en wee van de club.

Als opvolger van Michel wordt René Schepers door het bestuur voorgedragen als nieuwe penningmeester. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 • Als nieuw bestuurslid sponsorzaken wordt Christiaan Zondag door het bestuur kandidaat gesteld. Vergadering akkoord.
 • Rondvraag           
 • Vereniging komt mogelijk in aanmerking voor het plaatsen van (gratis) zonnepanelen. I.v.m. de aanleg van het zonnepark aan de Haarstdiek is de vv Sleen, samen met de sporthal en de tennis- en de ijsvereniging door Dorpsbelangen Sleen – Diphoorn uitverkoren om over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat we moeten aangeven dat we daar wel voor voelen, maar dat we ook ons contract met Engie willen naleven.
 • Vanuit de KNVB drie opties voor herstart van de competitie medio januari. Vanuit de vergadering wordt gepleit voor een vierde optie (indien realistisch) om de competitie volledig uit te spelen, behaalde resultaten te laten staan en te werken met nacompetitie.
 • FC Emmen gaat een trainingsclinic verzorgen voor de jeugd van JO9 t/m JO11 op 16 december.
 • Geert Lalkens vraagt naar wanneer er gespeeld gaat worden op hoofdveld met verlichting. Zodra de mogelijkheid zich een keer voordat, gaan we dat zeker een keer oppakken.
 • Freddie Slimback vraagt of het doel op ons oud veld 4 verwijderd kan worden. Groenploeg gaat er mee aan de slag.

 

 • Sluiting

De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze snelle en duidelijke vergadering en spreekt de wens uit dat we elkaar snel weer onder normale omstandigheden mogen treffen op of rondom de accommodatie.