Nieuws


Uitnodiging en agenda ALV 28-10-’22 (voor leden en ouders/verzorgers)

 

Uitnodiging en tevens agenda voor de ALV
van de vv Sleen vrijdag 28 oktober 2022

 Aanvang 20.00 uur in de kantine. Stukken ter inzage: vanaf 19.30 uur

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 29 okt. ’21 (ter inzage)
 • Mededelingen
 • Jaarverslag secretaris (zie website en ter inzage op de vergadering)
 • Verslag kascommissie
 • Financieel Jaarverslag (wordt ter vergadering gepresenteerd en toegelicht))
 • Verkiezing kascommissie 

            Leden: Jans Hilbrands (aftredend) en Roelie Otten. Reservelid: Jordi v.d. Bosch
            Er dient een nieuw reservelid te worden benoemd

 • PAUZE
 • Bestuursverkiezing

                    Aftredend en herkiesbaar: Albert Cremers en Aiko Streunding

                    Aftredend en niet herkiesbaar: Chris Zondag 

Kandidaat nieuwe bestuursleden: Henk Warmolts (accommodatie) en Stijn v. Wijk (jeugdzaken)

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich 24 uur voor de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij het DB middels ondertekening door tenminste 10 stemgerechtigde leden

 • Voorstel tot contributieverhoging van 10% ingaande seizoen ’23-‘24
 • Rondvraag
 • Sluiting