Nieuws


Uitnodiging en agenda ALV 27 november

Ondanks dat we te maken hebben met aangescherpte maatregelen i.v.m. de Corona-pandemie, zijn we toch voornemens om de inmiddels al een keer uitgestelde ALV door te laten gaan. De datum van vrijdag 27 november blijft dus staan en we nodigen leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden dan ook uit om kennis te nemen van de agenda en het jaarverslag van de secretaris.

Voor wat betreft de fysieke aanwezigheid van leden mogen we tot max. 30 personen gaan.  Wil je de ALV bijwonen dan kun je je aanmelden via secretariaat@vvsleen.nl

Kies je er voor om de ALV, gezien de vervelende omstandigheden, niet bij te wonen dan hebben we daar natuurlijk alle begrip voor en dan kun je jouw eventuele vraag/opmerking plaatsen via HBT-Sleen@hotmail.com. Tijdens de ALV zal  jouw vraag/opmerking worden behandeld en vervolgens vindt er een persoonlijke teruggekoppeling plaats.

De financiele verslagen liggen vanaf 19.30 ter inzage in de kantine. Leden die niet fysiek aanwezig kunnen of willen zijn kunnen op een nader te bepalen tijdstip voorafgaand aan de ALV inzicht verkrijgen in de financiele huishouding van de vereniging.  Wil jij de financiele verslagen, buiten de ALV om, inzien dan graag even een berichtje naar  penningmeester@vvsleen.nl

Uitnodiging en tevens de agenda voor de Algemene Ledenvergadering
van VV Sleen vrijdag 27 november 2020.

Aanvang 20.00 uur in de kantine.

 

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vorige vergadering (ter inzage op de website-archief)
 • Mededelingen
 • Jaarverslag secretaris (ter inzage op de website)
 • Verslag kascommissie
 • Financieel Jaarverslag (ter inzage op de vergadering)
 • Speerpunten 2020-2021
 • PAUZE
 • Verkiezing kascommissie
  Aftredend Eddie Kiers. Herkiesbaar: Myron van Wijk
  Reserve lid Jans Hilbrands verkiesbaar als lid kascommissie
  Er dient een nieuw reserve lid te worden benoemd.
 • Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar: Aly de Vries
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Michel van Everdingen (penningmeester)
 • Voorstel nieuwe bestuurslid René Schepers (penningmeester)
 • Voorstel nieuw bestuurslid Chris Zondag (vacature sponsorzaken)                                                                                                                                                                                                                                                        Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de 

          ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij het DB middels

          ondertekening van tenminste 10 stemgerechtigde leden.

 • Rondvraag
 • Sluiting