Nieuws


Algemene Ledenvergadering vv Sleen woensdag 25 oktober, 19.30 uur

Uitnodiging en tevens de agenda voor de Algemene Ledenvergadering
van de vv Sleen woensdag 25 oktober 2023

Aanvang 19.30 uur in de kantine. Stukken ter inzage: vanaf 19.00 uur

 

 • Opening

 

 • Ingekomen stukken

 

 • Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 28 okt. ’22 (via mail en ter inzage

                                                                                                                                         op de vergadering)

 

 • Mededelingen

 

 • Jaarverslag secretaris (via mail en ter inzage op de vergadering)

 

 • Verslag kascommissie

 

 • Financieel Jaarverslag (wordt ter vergadering gepresenteerd en toegelicht))

 

 • Verkiezing kascommissie
  Leden: Roelie Otten (aftredend) en Jordi v.d. Bosch  Reservelid : Wim Scholten
  Er dient een nieuw (reserve)lid te worden benoemd.

 

 • PAUZE

 

 • Bestuursverkiezing

                    Aftredend en herkiesbaar: René Schepers en Aly de Vries

 

       Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de 

ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij het DB middels

ondertekening door tenministe 10 stemgerechtigde leden.

 

 • Speerpunten seizoen ’23-‘24

 

 • Rondvraag

 

 • Sluiting